Oferta educațională liceu 2017-2018

Clasa Nr. clase Profil Specializarea Informatii...
a IX-a 1 Real Științele naturii citește mai multe
a IX-a 1 Real Matematică-informatică(lb. germană) citește mai multe
a IX-a 1 Uman Științe sociale citește mai multe
a IX-a 1 Uman Filologie(intensiv lb. engleză) citește mai multe

Specializarea Ştiinţele naturii


Profilul Real. Specializarea Științele naturii

 

Specific

 • orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
 • investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare;
 • accent deosebit pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate;
 • formarea unui comportament activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului, a unui stil de viaţă sănătos.

 

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie. La clasele cu predare intensivă a unei limbi străine, se adaugă şi studiul aprofundat al limbii engleze.

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.

Disciplinele specifice profilului umanist aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română – disciplină obligatorie la Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză, gemană); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an; logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a), Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală – studiate în clasele a IX-a şi a X-a).

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, consiliere şi orientare.

 

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În cazul specializării Ştiinţele naturii, numărul de ore de matematică, fizică, chimie, biologie are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a şi a XII-a, având în vedere că cele 4-6 ore din Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale, extinderi sau aprofundări) vizează cu prioritate aceste discipline. Începând cu clasa a XI-a, dispar complet din orar disciplinele din aria curriculară Arte şi disciplina informatică.

 

Tezele

Se susțin la următoarele discipline:
 • limba şi literatura română
 • matematică
 • fizică, chimie, biologie (la alegere)
 • fizică, chimie, biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la poziția precedentă)
 • limba engleză (pentru clasele cu intensiv engleză)

 

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Științe naturii este o secţie ideală pentru cei ce doresc să se pregătească pentru domeniile medicină, farmacie, fizică, chimie, biologie, protecţia mediului, agronomie, medicină veterinară, silvicultură.

 

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Științele naturii

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba modernă 1* 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3
Fizica 3 3 3 3
Chimie 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Logică 1      
Psihologie   1    
Economie     1  
Filosofie       1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5    
Educaţie vizuală 0,5 0,5    
Educaţie fizică 1 2 1 1
Tehnologia informației și a comunicațiilor 2 1 2 1
Informatică 1 1    
Educație anteprenorială   1    
Curriculum la decizia şcolii 1 1 4-5 5-6
TOTAL ORE/SAPT. 29 29 28-29 28-29

*La clasele de științe naturale, intensiv engleză, se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei limba engleză, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).


Specializarea Matematică-informatică(limba germana materna)


Profil real. Specializarea Matematică-informatică

Specific

 • aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii;
 • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional;
 • formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii;
 • formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator.

Discipline de studiu

Disciplinele prioritare în acestă specializare sunt matematica, din aria curriculară Matematică şi ştiinţe
ale naturii, și informatica, din aria curriculară Tehnologii (informatică, tehnologia informației și a comunicațiilor).
Disciplinele înrudite specializării sunt chimie, biologie, fizică, din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii.
Disciplinele specifice profilului umanist studiate la această specializare aparţin ariilor curriculare Limbă și comunicare (limba și literatura română – disciplină obligatorie la examenul de Bacalaureat; două limbi moderne: englză, franceză, germană), Om și societate (logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a şi Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală).
Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, consiliere şi orientare.

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În cazul specializării Matematică-informatică, numărul de ore de matematică, informatică şi fizică are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a şi a XII-a. În clasele a XI-a şi a XII-a, la specializarea Matematică-informatică, se diminuează numărul orelor de limba şi literatura română, biologie şi chimie. În schimb, creşte numărul de ore de Informatică (la 4 pe săptămână).
La clasele de matematică-informatică, informaticii îi sunt alocate 4 ore de studiu (două reprezintă ore de teorie, iar două sunt ore de laborator şi se desfășoară pe grupe, în laboratoarele de informatică).
La clasele de matematică-informatică, intensiv informatică, pentru disciplina informatică se alocă, pe lângă cele 4 ore din trunchiul comun, 3 ore pe săptămână din cadrul CDŞ (curriculum la decizia şcolii). Cele 3 ore se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe.

Tezele

Se susțin la următoarele discipline:

 • limba şi literatura română
 • matematică
 • informatică
 • fizică, chimie, biologie, (la alegere)
 • limba engleză (doar la clasele cu intensiv engleză)

Perspective de continuare a studiilor

Absolvenții acestei specializări se îndreaptă cu precădere spre facultăți tehnice (Automatica si Calculatoare, Electronică si Telecomunicatii), la care se adaugă informatica, matematica, arhitectura, medicina, economia etc.

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Matematică-Informatică

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a
X-a
Clasa a
XI-a
Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba germană 4 3 3 3
Limba modernă 1* 2 2 2 2
Matematica 4 4 4 4
Fizica 3 3 3 3
Chimie 2 2 1 1
Biologie 2 2 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Logică 1
Psihologie 1
Economie 1
Filosofie 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Educaţie fizică 1 2 1 1
Tehnologia informației și a comunicațiilor 2 1
Informatică** 1 1 4 4
Educație anteprenorială 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 3-4 3-4
TOTAL ORE/SAPT. 31 31 30-31 30-31

Specializarea Științe sociale


Profilul Umanist. Specializarea Științe sociale:

Specific

 

 • orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe şi de a înţelege fenomenele sociale în dinamica lor;
 • asigurarea dezvoltării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor şi fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice etc.;
 • facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât şi în cel al științelor exacte;
 • formarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.

 

Discipline de studiu

 

Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Om și Societate: istorie, geografie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie, – clasa a XI-a; filosofie, studii sociale – clasa a XII-a.

 

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română, literatura universală – opțional, limba latină şi două limbi moderne: engleză, franceză, germană) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).

 

Disciplinele specifice profilului real, care aparţin ariei curriculare Matematică și ştiinţe ale naturii: matematica, chimia, biologia, fizica.

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), consiliere şi orientare.

 

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de română, o oră de latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC).

 

În clasa a IX-a şi a XII-a, dintre disciplinele specifice profilului real, se mai studiază doar matematica. Se diminuează numărul orelor de limba română și încetează studiul limbii latine. Ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.

 

Tezele

 • Se susțin din următoarele discipline:
 • limba şi literatura română
 • logică/psihologie/economie/filosofie (în funcţie de anul de studii)
 • engleză
 • istorie sau geografie (la alegere).

 

Perspective de continuare a studiilor

 

Specializarea Ştiinţe sociale oferă deschidere spre continuarea studiilor în domenii precum istorie, geografie, ştiinţe economice, drept, studii europene, studii politice, jurnalism, ştiinţele comunicării, psihologie, sociologie, relaţii internaţionale, administraţie publică, Academia de Poliţie, istoria şi teoria artei ş.a.

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Științe sociale

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 3 3
Limba modernă 1 3 3 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limba latină 1 1
Literatură universală    
Matematica 2 2 2 2
Fizica 2 2    
Chimie 1 1    
Biologie 1 1    
Ştiinţe    
Istorie 2 3 3 3
Geografie 2 2 2 2
Logică 2      
Psihologie   2    
Economie     2  
Sociologie     2  
Filosofie       3
Studii sociale       1
Religie 1 1 1 1
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC 2 1 2 1
Educaţie antreprenorială 1    
Educaţie plastică 1 0,5    
Educaţie muzicală 1 0,5    
Educaţie artistică     1 1
Educaţie fizică 1 1 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 5-6 6-7
TOTAL ORE/SĂPT. 29 29 28-29 28-29

Specializarea Filologie(intensiv limba engleza)


Profilul Umanist. Specializarea Filologie

Specific

 • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională;
 • un accent special pe achiziţii culturale cât mai vaste, prin studiul literaturii române şi universale, al momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei;
 • formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor lingvistice, literare, culturale;
 • stimularea creativităţii, a gândirii critice, a spiritului reflexiv.

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare la această specializare aparţin ariei curriculare Limbă şi comunicare: limba şi literatura română, literatura universală, limba latină şi două limbi moderne (engleză, franceză, germană).

 

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Om şi societate (istorie, geografie, religie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a ) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).

 

Disciplinele specifice profilului real, care aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii (matematica, chimia, biologia, fizica) se studiază autonom doar în clasele a IX-a și a X-a. Din clasa a XI-a, acestea se vor grupa într-o singură disciplină numită Știinte.

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), educaţie antreprenorială, consiliere şi orientare.

 

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

 

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de limba şi literatura română, o oră de limba latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC).

 

În clasele a XI-a şi a XII-a ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.

 

Tezele

 • se susțin la următoarele discipline:
 • limba şi literatura română;
 • istorie sau geografie (la alegere);
 • limba engleză;
 • limba latină.

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Filologie este o secţie ideală pentru cei ce doresc să urmeze cursurile unei facultăţi cu profil filologic, jurnalistic, juridic sau de ştiinţe ale comunicării

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Filologie

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 4 4
Limba modernă 1 3 3 3 3
Limba modernă 2 2 2 3 3
Limba latină 1 1 2 1
Literatură universală     1 1
Matematica 2 2    
Fizica 2 2    
Chimie 1 1    
Biologie 1 1    
Ştiinţe     1 1
Istorie 2 3 2 2
Geografie 2 2 1 1
Logică 2      
Psihologie   2    
Economie     1  
Sociologie     1  
Filosofie       2
Religie 1 1 1 1
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC 2 1 1 1
Educaţie antreprenorială 1    
Educaţie plastică 1 0,5    
Educaţie muzicală 1 0,5    
Educaţie artistică     1 1
Educaţie fizică 1 1 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 5-6 6-7
TOTAL ORE/SĂPT. 29 29 28-29 28-29